Finlandês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Introdução geral sobre um assunto
Det er et velkendt faktum at...
On tunnettu tosiasia, että...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Introdução geral sobre um assunto
Generelt set er det i dag aftalt at...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Et vedvarende emne i...er...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introduzindo os temas principais
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Enfatizando a importância do seu estudo
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Vores formål er at...
Tarkoituksemme on...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Ved definition...betyder...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Usada para definir determinada palavra
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Usada para definir determinada palavra
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Usada para definir determinada palavra
Termet... henviser til...
Termi... viittaa...
Usada para definir determinada palavra
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Ifølge..., defineres...som...
...mukaan ... määritellään...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...forståes sædvanligvis som...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Det er vigtigt at understrege...
On tärkeää painottaa...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Vores fokus er på...
Keskitymme...
Forma casual de definir determinada palavra
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Hvad vi mener er at...
Tarkoitamme tällä, että...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Useita selityksiä on tarjottu.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Nämä selitykset kumpuavat...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Usada para apresentar a hipótese principal
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Usada para apresentar a hipótese principal
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Usada para apresentar a hipótese principal
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Usada para apresentar a hipótese principal
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho