Chinês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Usada para descrever a tendência em um gráfico
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Usada para descrever a tendência em um gráfico
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
图表显示在...水平下保持稳定
Usada quando um gráfico se estabiliza
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
图片中包含...
Usada para descrever uma foto
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
图表表明...,因此得出...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
图表的变化表明...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
因此,该图表可以用来预测...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
数字...代表...
Usada como texto abaixo do diagrama
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
数字...表示...
Usada como texto abaixo do diagrama
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
示图...表示...
Usada como texto abaixo do diagrama
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
示图...描绘...
Usada como texto abaixo do diagrama