Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
The graphs show a plateau at the level of…
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Within the picture is contained…
Bilden visar ...
Usada para descrever uma foto
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

This diagram represents…and therefore shows that…
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
The shape of the graph demonstrates that…
Formen på diagrammet visar på att ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
The graph can thus be used to predict…
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Figure…representing…
Figur ... respresenterar ...
Usada como texto abaixo do diagrama
Figure…showing…
Figur ... visar ...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram…examining…
Diagram ... undersöker ...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram…depicting…
Diagram ... skildrar ...
Usada como texto abaixo do diagrama