Tailandês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Usada para descrever a tendência em um gráfico
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Usada quando um gráfico se estabiliza
이 그림 속에는 ...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Usada para descrever uma foto
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

...를 나타내는 표
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Usada como texto abaixo do diagrama
...을 보여주는 표
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Usada como texto abaixo do diagrama
...을 관찰한 표
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Usada como texto abaixo do diagrama
...을 보여주는 표
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Usada como texto abaixo do diagrama