Romeno | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

To může být vidět z..., že...
Din faptul că...reiese...
Usada para descrever dados brutos
Jak je možno vidět z..., ...
După cum putem observa din...,....
Usada para descrever dados brutos
Zdá se, že údaje naznačují...
Datele par să sugereze faptul că...
Usada para descrever dados brutos
Čísla ukazují, že...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Usada para descrever dados brutos
Z údajů je zřejmé, že...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Usada para descrever dados brutos
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Výsledky této studie ukazují, že...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...pozitivně koreloval(a) s...
...a fost corelat pozitiv cu...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Jak se dalo předpokládat,...
După cum am anticipat,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Dané statistiky ukazují, že...
Statisticile demonstrează faptul că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Podle daných statistických údajů...
Conform statisticilor...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statisticky řečeno...
Din punct de vedere statistic...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados