Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

To může být vidět z..., že...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Usada para descrever dados brutos
Jak je možno vidět z..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Usada para descrever dados brutos
Zdá se, že údaje naznačují...
Dane te zdają się sugerować, że...
Usada para descrever dados brutos
Čísla ukazují, že...
Dane wykazują, że...
Usada para descrever dados brutos
Z údajů je zřejmé, že...
Z danych wynika, że...
Usada para descrever dados brutos
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Kilka godnych uwagi wyników...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Výsledky této studie ukazují, že...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...pozitivně koreloval(a) s...
...był dodatnio skorelowany z...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Jak se dalo předpokládat,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Dané statistiky ukazují, že...
Statystyki pokazują, że...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Podle daných statistických údajů...
Według statystyk...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statisticky řečeno...
Statystycznie rzecz biorąc...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados