Inglês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

To může být vidět z..., že...
It can be seen from… that…
Usada para descrever dados brutos
Jak je možno vidět z..., ...
As can be seen from…, …
Usada para descrever dados brutos
Zdá se, že údaje naznačují...
The data would seem to suggest that…
Usada para descrever dados brutos
Čísla ukazují, že...
The figures reveal that…
Usada para descrever dados brutos
Z údajů je zřejmé, že...
From the figures it is apparent that…
Usada para descrever dados brutos
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Several noteworthy results were…
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Výsledky této studie ukazují, že...
The results of the present study demonstrate that…
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...pozitivně koreloval(a) s...
...was positively correlated with…
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Jak se dalo předpokládat,...
As predicted, …
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
This finding is consistent with X's contention that…
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
This finding reinforces X's assertion that…
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Dané statistiky ukazují, že...
The statistics show that…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Podle daných statistických údajů...
According to the statistics…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
When one looks at the statistics, one can see that…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statisticky řečeno...
Statistically speaking…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados