Holandês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

To může být vidět z..., že...
Uit ... blijkt dat ...
Usada para descrever dados brutos
Jak je možno vidět z..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Usada para descrever dados brutos
Zdá se, že údaje naznačují...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Usada para descrever dados brutos
Čísla ukazují, že...
De cijfers onthullen dat ...
Usada para descrever dados brutos
Z údajů je zřejmé, že...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Usada para descrever dados brutos
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Výsledky této studie ukazují, že...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...pozitivně koreloval(a) s...
... verhoudt zich positief tot ...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Jak se dalo předpokládat,...
Zoals voorspeld, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Dané statistiky ukazují, že...
De statistieken tonen aan dat ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Podle daných statistických údajů...
Volgens de statistieken ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statisticky řečeno...
Statistisch gezien ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados