Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

To může být vidět z..., že...
Det kan ses ud fra... at...
Usada para descrever dados brutos
Jak je možno vidět z..., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Usada para descrever dados brutos
Zdá se, že údaje naznačují...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Usada para descrever dados brutos
Čísla ukazují, že...
Figurerne afslører at...
Usada para descrever dados brutos
Z údajů je zřejmé, že...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Usada para descrever dados brutos
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Výsledky této studie ukazují, že...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...pozitivně koreloval(a) s...
... var absolut korreleret med...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Jak se dalo předpokládat,...
Som forudset,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Dané statistiky ukazují, že...
Statistikkerne viser at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Podle daných statistických údajů...
I følge statistikkerne...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statisticky řečeno...
Statistisk set...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados