Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Det framgår av ... att ...
Usada para descrever dados brutos
จากที่เคยเห็นจาก...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Usada para descrever dados brutos
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Usada para descrever dados brutos
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Siffrorna avslöjar att ...
Usada para descrever dados brutos
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Usada para descrever dados brutos
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
... var positivt korrelerade med ....
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
อย่างที่ทำนายไว้...
Som förutspått, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Statistiken visar att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
ตามสถิติ...
Enligt statistiken ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
พูดอย่างสถิติ
Rent statistiskt sett ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados