Chinês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
从...可以看出...
Usada para descrever dados brutos
จากที่เคยเห็นจาก...
从...可以看出...
Usada para descrever dados brutos
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
这些数据可以表明...
Usada para descrever dados brutos
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
数据表明...
Usada para descrever dados brutos
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
从这些数据可以看出...
Usada para descrever dados brutos
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
几个值得注意的结果是...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
目前研究结果表明...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
...的数字上升/下降/保持不变。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Usada para descrever dados e tendências relevantes
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
与...有关的数据...上升/下降了
Usada para descrever dados e tendências relevantes
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...和...呈正相关
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
อย่างที่ทำนายไว้...
正如所预测的,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
此发现进一步确认X的主张,即...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
统计数据显示...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
ตามสถิติ...
根据数据统计,...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
通过数据统计,可以看出...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
พูดอย่างสถิติ
据数据统计,...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
据统计数据,我们可以推测...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados