Japonês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Det framgår av ... att ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Usada para descrever dados brutos
Enligt vad som framgår av ..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Usada para descrever dados brutos
Uppgifterna verkar antyda att ...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Usada para descrever dados brutos
Siffrorna avslöjar att ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Usada para descrever dados brutos
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Usada para descrever dados brutos
Några anmärkningsvärda resultat är ...
・・・・という注目すべき結果になった。
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Resultaten från denna studie visar på att ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... var positivt korrelerade med ....
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Som förutspått, ...
予想通り、・・・・
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statistiken visar att ...
・・・・ということをこの統計は示している。
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enligt statistiken ...
統計によると、・・・・
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Rent statistiskt sett ...
統計的に見て、・・・・
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados