Inglês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Det framgår av ... att ...
It can be seen from… that…
Usada para descrever dados brutos
Enligt vad som framgår av ..., ...
As can be seen from…, …
Usada para descrever dados brutos
Uppgifterna verkar antyda att ...
The data would seem to suggest that…
Usada para descrever dados brutos
Siffrorna avslöjar att ...
The figures reveal that…
Usada para descrever dados brutos
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
From the figures it is apparent that…
Usada para descrever dados brutos
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Several noteworthy results were…
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Resultaten från denna studie visar på att ...
The results of the present study demonstrate that…
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... var positivt korrelerade med ....
...was positively correlated with…
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Som förutspått, ...
As predicted, …
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
This finding is consistent with X's contention that…
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
This finding reinforces X's assertion that…
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statistiken visar att ...
The statistics show that…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enligt statistiken ...
According to the statistics…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Rent statistiskt sett ...
Statistically speaking…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados