Húngaro | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Det framgår av ... att ...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Usada para descrever dados brutos
Enligt vad som framgår av ..., ...
Amint látható ....
Usada para descrever dados brutos
Uppgifterna verkar antyda att ...
Az adatok alapján ...
Usada para descrever dados brutos
Siffrorna avslöjar att ...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Usada para descrever dados brutos
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Az ábrákon látható, hogy ...
Usada para descrever dados brutos
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Resultaten från denna studie visar på att ...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... var positivt korrelerade med ....
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Som förutspått, ...
Ahogy várható volt ....
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statistiken visar att ...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enligt statistiken ...
A statisztikák szerint ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Rent statistiskt sett ...
Statisztikai szempontból ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados