Finlandês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Det framgår av ... att ...
... on nähtävissä, että...
Usada para descrever dados brutos
Enligt vad som framgår av ..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Usada para descrever dados brutos
Uppgifterna verkar antyda att ...
Aineisto viittaa siihen, että...
Usada para descrever dados brutos
Siffrorna avslöjar att ...
Luvut osoittavat, että...
Usada para descrever dados brutos
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Usada para descrever dados brutos
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Resultaten från denna studie visar på att ...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... var positivt korrelerade med ....
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Som förutspått, ...
Kuten ennustettu, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statistiken visar att ...
Tilastot näyttävät, että...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enligt statistiken ...
Tilastojen mukaan...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Rent statistiskt sett ...
Tilastollisesti puhuen...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados