Esperanto | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Det framgår av ... att ...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Usada para descrever dados brutos
Enligt vad som framgår av ..., ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Usada para descrever dados brutos
Uppgifterna verkar antyda att ...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Usada para descrever dados brutos
Siffrorna avslöjar att ...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Usada para descrever dados brutos
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Usada para descrever dados brutos
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Resultaten från denna studie visar på att ...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... var positivt korrelerade med ....
...estis pozitive korelaciita kun...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Som förutspått, ...
Kiel antaŭdiris,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statistiken visar att ...
La statistikoj montras, ke...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enligt statistiken ...
Laŭ la statistiko...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Rent statistiskt sett ...
Statistike parolante...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados