Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Det framgår av ... att ...
Det kan ses ud fra... at...
Usada para descrever dados brutos
Enligt vad som framgår av ..., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Usada para descrever dados brutos
Uppgifterna verkar antyda att ...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Usada para descrever dados brutos
Siffrorna avslöjar att ...
Figurerne afslører at...
Usada para descrever dados brutos
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Usada para descrever dados brutos
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Resultaten från denna studie visar på att ...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... var positivt korrelerade med ....
... var absolut korreleret med...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Som förutspått, ...
Som forudset,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statistiken visar att ...
Statistikkerne viser at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enligt statistiken ...
I følge statistikkerne...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Rent statistiskt sett ...
Statistisk set...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados