Chinês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Det framgår av ... att ...
从...可以看出...
Usada para descrever dados brutos
Enligt vad som framgår av ..., ...
从...可以看出...
Usada para descrever dados brutos
Uppgifterna verkar antyda att ...
这些数据可以表明...
Usada para descrever dados brutos
Siffrorna avslöjar att ...
数据表明...
Usada para descrever dados brutos
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
从这些数据可以看出...
Usada para descrever dados brutos
Några anmärkningsvärda resultat är ...
几个值得注意的结果是...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Resultaten från denna studie visar på att ...
目前研究结果表明...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...的数字上升/下降/保持不变。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
与...有关的数据...上升/下降了
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... var positivt korrelerade med ....
...和...呈正相关
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Som förutspått, ...
正如所预测的,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statistiken visar att ...
统计数据显示...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enligt statistiken ...
根据数据统计,...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
通过数据统计,可以看出...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Rent statistiskt sett ...
据数据统计,...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
据统计数据,我们可以推测...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados