Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Это можно предположить, исходя из того, что...
Det framgår av ... att ...
Usada para descrever dados brutos
Как можно заметить, исходя из..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Usada para descrever dados brutos
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Usada para descrever dados brutos
Цифровые данные обнаруживают, что...
Siffrorna avslöjar att ...
Usada para descrever dados brutos
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Usada para descrever dados brutos
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... хорошо сочеталось с ...
... var positivt korrelerade med ....
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Как мы и предполагали...
Som förutspått, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Статистика показывает, что...
Statistiken visar att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Согласно статистике...
Enligt statistiken ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Статистиически...
Rent statistiskt sett ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados