Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Det framgår av ... att ...
Usada para descrever dados brutos
Jak można zauważyć na... , ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Usada para descrever dados brutos
Dane te zdają się sugerować, że...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Usada para descrever dados brutos
Dane wykazują, że...
Siffrorna avslöjar att ...
Usada para descrever dados brutos
Z danych wynika, że...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Usada para descrever dados brutos
Kilka godnych uwagi wyników...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...był dodatnio skorelowany z...
... var positivt korrelerade med ....
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Som förutspått, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statystyki pokazują, że...
Statistiken visar att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Według statystyk...
Enligt statistiken ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statystycznie rzecz biorąc...
Rent statistiskt sett ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados