Russo | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Usada para descrever dados brutos
Jak można zauważyć na... , ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Usada para descrever dados brutos
Dane te zdają się sugerować, że...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Usada para descrever dados brutos
Dane wykazują, że...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Usada para descrever dados brutos
Z danych wynika, że...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Usada para descrever dados brutos
Kilka godnych uwagi wyników...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...był dodatnio skorelowany z...
... хорошо сочеталось с ...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Как мы и предполагали...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statystyki pokazują, że...
Статистика показывает, что...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Według statystyk...
Согласно статистике...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statystycznie rzecz biorąc...
Статистиически...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados