Italiano | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Usada para descrever dados brutos
Jak można zauważyć na... , ...
Come si può osservare da...., ...
Usada para descrever dados brutos
Dane te zdają się sugerować, że...
I dati sembrano suggerire che...
Usada para descrever dados brutos
Dane wykazują, że...
I grafici rivelano che...
Usada para descrever dados brutos
Z danych wynika, że...
Dal grafico si rende evidente che...
Usada para descrever dados brutos
Kilka godnych uwagi wyników...
Alcuni dati degni di nota sono...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...był dodatnio skorelowany z...
... è direttamente proporzionale a...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Come già annunciato...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statystyki pokazują, że...
La statistica mostra che...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Według statystyk...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statystycznie rzecz biorąc...
Parlando in termini statistici...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados