Holandês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Uit ... blijkt dat ...
Usada para descrever dados brutos
Jak można zauważyć na... , ...
Zoals ... aantoont, ...
Usada para descrever dados brutos
Dane te zdają się sugerować, że...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Usada para descrever dados brutos
Dane wykazują, że...
De cijfers onthullen dat ...
Usada para descrever dados brutos
Z danych wynika, że...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Usada para descrever dados brutos
Kilka godnych uwagi wyników...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...był dodatnio skorelowany z...
... verhoudt zich positief tot ...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Zoals voorspeld, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statystyki pokazują, że...
De statistieken tonen aan dat ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Według statystyk...
Volgens de statistieken ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistisch gezien ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados