Chinês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Patrząc na ... można zauważyć, że...
从...可以看出...
Usada para descrever dados brutos
Jak można zauważyć na... , ...
从...可以看出...
Usada para descrever dados brutos
Dane te zdają się sugerować, że...
这些数据可以表明...
Usada para descrever dados brutos
Dane wykazują, że...
数据表明...
Usada para descrever dados brutos
Z danych wynika, że...
从这些数据可以看出...
Usada para descrever dados brutos
Kilka godnych uwagi wyników...
几个值得注意的结果是...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
目前研究结果表明...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
...的数字上升/下降/保持不变。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
与...有关的数据...上升/下降了
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...był dodatnio skorelowany z...
...和...呈正相关
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Jak przewidywałem/przewidziałem...
正如所预测的,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
此发现进一步确认X的主张,即...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statystyki pokazują, że...
统计数据显示...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Według statystyk...
根据数据统计,...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
通过数据统计,可以看出...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statystycznie rzecz biorąc...
据数据统计,...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
据统计数据,我们可以推测...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados