Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Det framgår av ... att ...
Usada para descrever dados brutos
・・・・に見られるように、・・・・
Enligt vad som framgår av ..., ...
Usada para descrever dados brutos
このデータはおそらく・・・・を示している。
Uppgifterna verkar antyda att ...
Usada para descrever dados brutos
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Siffrorna avslöjar att ...
Usada para descrever dados brutos
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Usada para descrever dados brutos
・・・・という注目すべき結果になった。
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Resultaten från denna studie visar på att ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... var positivt korrelerade med ....
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
予想通り、・・・・
Som förutspått, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

・・・・ということをこの統計は示している。
Statistiken visar att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
統計によると、・・・・
Enligt statistiken ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
統計的に見て、・・・・
Rent statistiskt sett ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados