Tcheco | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

It can be seen from… that…
To může být vidět z..., že...
Usada para descrever dados brutos
As can be seen from…, …
Jak je možno vidět z..., ...
Usada para descrever dados brutos
The data would seem to suggest that…
Zdá se, že údaje naznačují...
Usada para descrever dados brutos
The figures reveal that…
Čísla ukazují, že...
Usada para descrever dados brutos
From the figures it is apparent that…
Z údajů je zřejmé, že...
Usada para descrever dados brutos
Several noteworthy results were…
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
The results of the present study demonstrate that…
Výsledky této studie ukazují, že...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...was positively correlated with…
...pozitivně koreloval(a) s...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
As predicted, …
Jak se dalo předpokládat,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
This finding is consistent with X's contention that…
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
This finding reinforces X's assertion that…
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

The statistics show that…
Dané statistiky ukazují, že...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
According to the statistics…
Podle daných statistických údajů...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
When one looks at the statistics, one can see that…
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statistically speaking…
Statisticky řečeno...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados