Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

It can be seen from… that…
Det framgår av ... att ...
Usada para descrever dados brutos
As can be seen from…, …
Enligt vad som framgår av ..., ...
Usada para descrever dados brutos
The data would seem to suggest that…
Uppgifterna verkar antyda att ...
Usada para descrever dados brutos
The figures reveal that…
Siffrorna avslöjar att ...
Usada para descrever dados brutos
From the figures it is apparent that…
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Usada para descrever dados brutos
Several noteworthy results were…
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
The results of the present study demonstrate that…
Resultaten från denna studie visar på att ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...was positively correlated with…
... var positivt korrelerade med ....
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
As predicted, …
Som förutspått, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
This finding is consistent with X's contention that…
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
This finding reinforces X's assertion that…
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

The statistics show that…
Statistiken visar att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
According to the statistics…
Enligt statistiken ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
When one looks at the statistics, one can see that…
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statistically speaking…
Rent statistiskt sett ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados