Romeno | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

It can be seen from… that…
Din faptul că...reiese...
Usada para descrever dados brutos
As can be seen from…, …
După cum putem observa din...,....
Usada para descrever dados brutos
The data would seem to suggest that…
Datele par să sugereze faptul că...
Usada para descrever dados brutos
The figures reveal that…
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Usada para descrever dados brutos
From the figures it is apparent that…
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Usada para descrever dados brutos
Several noteworthy results were…
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
The results of the present study demonstrate that…
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...was positively correlated with…
...a fost corelat pozitiv cu...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
As predicted, …
După cum am anticipat,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
This finding is consistent with X's contention that…
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
This finding reinforces X's assertion that…
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

The statistics show that…
Statisticile demonstrează faptul că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
According to the statistics…
Conform statisticilor...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
When one looks at the statistics, one can see that…
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statistically speaking…
Din punct de vedere statistic...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados