Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

It can be seen from… that…
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Usada para descrever dados brutos
As can be seen from…, …
Jak można zauważyć na... , ...
Usada para descrever dados brutos
The data would seem to suggest that…
Dane te zdają się sugerować, że...
Usada para descrever dados brutos
The figures reveal that…
Dane wykazują, że...
Usada para descrever dados brutos
From the figures it is apparent that…
Z danych wynika, że...
Usada para descrever dados brutos
Several noteworthy results were…
Kilka godnych uwagi wyników...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
The results of the present study demonstrate that…
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...was positively correlated with…
...był dodatnio skorelowany z...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
As predicted, …
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
This finding is consistent with X's contention that…
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
This finding reinforces X's assertion that…
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

The statistics show that…
Statystyki pokazują, że...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
According to the statistics…
Według statystyk...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
When one looks at the statistics, one can see that…
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statistically speaking…
Statystycznie rzecz biorąc...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados