Húngaro | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

It can be seen from… that…
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Usada para descrever dados brutos
As can be seen from…, …
Amint látható ....
Usada para descrever dados brutos
The data would seem to suggest that…
Az adatok alapján ...
Usada para descrever dados brutos
The figures reveal that…
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Usada para descrever dados brutos
From the figures it is apparent that…
Az ábrákon látható, hogy ...
Usada para descrever dados brutos
Several noteworthy results were…
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
The results of the present study demonstrate that…
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The number of… has risen/fallen in correlation to…
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...was positively correlated with…
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
As predicted, …
Ahogy várható volt ....
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
This finding is consistent with X's contention that…
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
This finding reinforces X's assertion that…
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

The statistics show that…
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
According to the statistics…
A statisztikák szerint ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
When one looks at the statistics, one can see that…
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statistically speaking…
Statisztikai szempontból ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados