Holandês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

It can be seen from… that…
Uit ... blijkt dat ...
Usada para descrever dados brutos
As can be seen from…, …
Zoals ... aantoont, ...
Usada para descrever dados brutos
The data would seem to suggest that…
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Usada para descrever dados brutos
The figures reveal that…
De cijfers onthullen dat ...
Usada para descrever dados brutos
From the figures it is apparent that…
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Usada para descrever dados brutos
Several noteworthy results were…
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
The results of the present study demonstrate that…
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...was positively correlated with…
... verhoudt zich positief tot ...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
As predicted, …
Zoals voorspeld, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
This finding is consistent with X's contention that…
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
This finding reinforces X's assertion that…
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

The statistics show that…
De statistieken tonen aan dat ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
According to the statistics…
Volgens de statistieken ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
When one looks at the statistics, one can see that…
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statistically speaking…
Statistisch gezien ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados