Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

It can be seen from… that…
Det kan ses ud fra... at...
Usada para descrever dados brutos
As can be seen from…, …
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Usada para descrever dados brutos
The data would seem to suggest that…
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Usada para descrever dados brutos
The figures reveal that…
Figurerne afslører at...
Usada para descrever dados brutos
From the figures it is apparent that…
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Usada para descrever dados brutos
Several noteworthy results were…
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
The results of the present study demonstrate that…
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...was positively correlated with…
... var absolut korreleret med...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
As predicted, …
Som forudset,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
This finding is consistent with X's contention that…
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
This finding reinforces X's assertion that…
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

The statistics show that…
Statistikkerne viser at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
According to the statistics…
I følge statistikkerne...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
When one looks at the statistics, one can see that…
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statistically speaking…
Statistisk set...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados