Inglês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Uit ... blijkt dat ...
It can be seen from… that…
Usada para descrever dados brutos
Zoals ... aantoont, ...
As can be seen from…, …
Usada para descrever dados brutos
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
The data would seem to suggest that…
Usada para descrever dados brutos
De cijfers onthullen dat ...
The figures reveal that…
Usada para descrever dados brutos
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
From the figures it is apparent that…
Usada para descrever dados brutos
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Several noteworthy results were…
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
The results of the present study demonstrate that…
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... verhoudt zich positief tot ...
...was positively correlated with…
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Zoals voorspeld, ...
As predicted, …
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
This finding is consistent with X's contention that…
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
This finding reinforces X's assertion that…
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

De statistieken tonen aan dat ...
The statistics show that…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Volgens de statistieken ...
According to the statistics…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statistisch gezien ...
Statistically speaking…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados