Holandês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Uit ... blijkt dat ...
Usada para descrever dados brutos
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Zoals ... aantoont, ...
Usada para descrever dados brutos
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Usada para descrever dados brutos
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
De cijfers onthullen dat ...
Usada para descrever dados brutos
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Usada para descrever dados brutos
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... verhoudt zich positief tot ...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Zoals voorspeld, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
De statistieken tonen aan dat ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Volgens de statistieken ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Στατιστικά μιλώντας...
Statistisch gezien ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados