Inglês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

... on nähtävissä, että...
It can be seen from… that…
Usada para descrever dados brutos
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
As can be seen from…, …
Usada para descrever dados brutos
Aineisto viittaa siihen, että...
The data would seem to suggest that…
Usada para descrever dados brutos
Luvut osoittavat, että...
The figures reveal that…
Usada para descrever dados brutos
Lukujen perusteella on selvää, että...
From the figures it is apparent that…
Usada para descrever dados brutos
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Several noteworthy results were…
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
The results of the present study demonstrate that…
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Usada para descrever dados e tendências relevantes
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Usada para descrever dados e tendências relevantes
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...was positively correlated with…
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Kuten ennustettu, ...
As predicted, …
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
This finding is consistent with X's contention that…
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
This finding reinforces X's assertion that…
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Tilastot näyttävät, että...
The statistics show that…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Tilastojen mukaan...
According to the statistics…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
When one looks at the statistics, one can see that…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Tilastollisesti puhuen...
Statistically speaking…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados