Coreano | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

... on nähtävissä, että...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Usada para descrever dados brutos
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
...에서 보다시피, ...
Usada para descrever dados brutos
Aineisto viittaa siihen, että...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Usada para descrever dados brutos
Luvut osoittavat, että...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Usada para descrever dados brutos
Lukujen perusteella on selvää, että...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Usada para descrever dados brutos
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Kuten ennustettu, ...
예상 했던 데로, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Tilastot näyttävät, että...
통계자료에 따르면...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Tilastojen mukaan...
통계에 의하면,
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Tilastollisesti puhuen...
통계적으로 말하면,
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados