Chinês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

... on nähtävissä, että...
从...可以看出...
Usada para descrever dados brutos
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
从...可以看出...
Usada para descrever dados brutos
Aineisto viittaa siihen, että...
这些数据可以表明...
Usada para descrever dados brutos
Luvut osoittavat, että...
数据表明...
Usada para descrever dados brutos
Lukujen perusteella on selvää, että...
从这些数据可以看出...
Usada para descrever dados brutos
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
几个值得注意的结果是...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
目前研究结果表明...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
...的数字上升/下降/保持不变。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Usada para descrever dados e tendências relevantes
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
与...有关的数据...上升/下降了
Usada para descrever dados e tendências relevantes
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...和...呈正相关
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Kuten ennustettu, ...
正如所预测的,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
此发现进一步确认X的主张,即...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Tilastot näyttävät, että...
统计数据显示...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Tilastojen mukaan...
根据数据统计,...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
通过数据统计,可以看出...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Tilastollisesti puhuen...
据数据统计,...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
据统计数据,我们可以推测...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados