Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Det framgår av ... att ...
Usada para descrever dados brutos
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Usada para descrever dados brutos
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Usada para descrever dados brutos
La ciferoj malkaŝas, ke...
Siffrorna avslöjar att ...
Usada para descrever dados brutos
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Usada para descrever dados brutos
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...estis pozitive korelaciita kun...
... var positivt korrelerade med ....
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Kiel antaŭdiris,...
Som förutspått, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

La statistikoj montras, ke...
Statistiken visar att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Laŭ la statistiko...
Enligt statistiken ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statistike parolante...
Rent statistiskt sett ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados