Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

A partir de... se puede observar que...
Det framgår av ... att ...
Usada para descrever dados brutos
Como se puede ver en...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Usada para descrever dados brutos
Los datos parecen sugerir que...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Usada para descrever dados brutos
La figuras revelan que...
Siffrorna avslöjar att ...
Usada para descrever dados brutos
Con base en las figuras se puede notar que...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Usada para descrever dados brutos
Varios resultados relevantes fueron...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... fue asociado positivamente con...
... var positivt korrelerade med ....
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Como se predijo...
Som förutspått, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Las estadísticas muestran que...
Statistiken visar att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Según las estadísticas,...
Enligt statistiken ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Desde el punto de vista estadístico...
Rent statistiskt sett ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados