Tcheco | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
To může být vidět z..., že...
Usada para descrever dados brutos
...에서 보다시피, ...
Jak je možno vidět z..., ...
Usada para descrever dados brutos
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Zdá se, že údaje naznačují...
Usada para descrever dados brutos
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Čísla ukazují, že...
Usada para descrever dados brutos
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Z údajů je zřejmé, že...
Usada para descrever dados brutos
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Výsledky této studie ukazují, že...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
...pozitivně koreloval(a) s...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
예상 했던 데로, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

통계자료에 따르면...
Dané statistiky ukazují, že...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
통계에 의하면,
Podle daných statistických údajů...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
통계적으로 말하면,
Statisticky řečeno...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados