Tailandês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Usada para descrever dados brutos
...에서 보다시피, ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Usada para descrever dados brutos
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Usada para descrever dados brutos
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Usada para descrever dados brutos
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Usada para descrever dados brutos
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Usada para descrever dados e tendências relevantes
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Usada para descrever dados e tendências relevantes
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
예상 했던 데로, ...
อย่างที่ทำนายไว้...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

통계자료에 따르면...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
통계에 의하면,
ตามสถิติ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
통계적으로 말하면,
พูดอย่างสถิติ
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados