Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Usada para descrever dados brutos
...에서 보다시피, ...
Jak można zauważyć na... , ...
Usada para descrever dados brutos
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Dane te zdają się sugerować, że...
Usada para descrever dados brutos
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Dane wykazują, że...
Usada para descrever dados brutos
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Z danych wynika, że...
Usada para descrever dados brutos
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Kilka godnych uwagi wyników...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
...był dodatnio skorelowany z...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
예상 했던 데로, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

통계자료에 따르면...
Statystyki pokazują, że...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
통계에 의하면,
Według statystyk...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
통계적으로 말하면,
Statystycznie rzecz biorąc...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados