Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

从...可以看出...
Det framgår av ... att ...
Usada para descrever dados brutos
从...可以看出...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Usada para descrever dados brutos
这些数据可以表明...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Usada para descrever dados brutos
数据表明...
Siffrorna avslöjar att ...
Usada para descrever dados brutos
从这些数据可以看出...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Usada para descrever dados brutos
几个值得注意的结果是...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
目前研究结果表明...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

...的数字上升/下降/保持不变。
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
与...有关的数据...上升/下降了
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...和...呈正相关
... var positivt korrelerade med ....
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
正如所预测的,...
Som förutspått, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
这一发现和X的论点是一致的,即...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
此发现进一步确认X的主张,即...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
与X的发现一致,...和...呈正相关
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

统计数据显示...
Statistiken visar att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
根据数据统计,...
Enligt statistiken ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
通过数据统计,可以看出...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
据数据统计,...
Rent statistiskt sett ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
据统计数据,我们可以推测...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados