Tcheco | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Usada para começar o sumário da tese
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Tóm lại...
Abych to shrnul(a),...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Tóm lại...
Souhrnně lze říci,...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Về tổng thể...
Celkem vzato...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Nhìn chung...
Celkem vzato...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... nás vede k závěru, že...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Vidíme tedy, že...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
... có thể giúp chứng tỏ...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Nhìn nhận một cách khách quan...
Zároveň...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Usada para expressar o que a tese visa explicar