Coreano | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Na začátku této práce bylo zmíněno...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Usada para começar o sumário da tese
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Abych to shrnul(a),...
요약하면, ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Souhrnně lze říci,...
요약하면, ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Celkem vzato...
대체로, ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Celkem vzato...
대체로, ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... nás vede k závěru, že...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Vidíme tedy, že...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
To vše poukazuje na skutečnost, že...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Pochopení... může pomoci odhalit...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Zároveň...
모든 것을 고려하여, ...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Usada para dar uma conclusão definitiva
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Usada para expressar o que a tese visa explicar