Vietnamita | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Usada para começar o sumário da tese
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
สรุปทั้งหมด...
Tóm lại...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
โดยสรุป...
Tóm lại...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
ทั้งหมด...
Về tổng thể...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
โดยภาพรวมแล้ว...
Nhìn chung...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
... có thể giúp chứng tỏ...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
โดยสมดุลแล้ว...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Usada para dar uma conclusão definitiva
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Usada para expressar o que a tese visa explicar