Chinês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
我们以说明...开始这篇论文
Usada para começar o sumário da tese
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
前面的讨论旨在...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
假设被...方面的数据验证
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
สรุปทั้งหมด...
总结来说,...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
โดยสรุป...
归纳一下,...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
ทั้งหมด...
总之,...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
โดยภาพรวมแล้ว...
总体而言,...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
...让我们得出...的结论
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
上述论据证实...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
เราสามารถเห็นได้ว่า...
我们可以看出...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
所有这些都指向...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
了解...可以帮助揭示...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
โดยสมดุลแล้ว...
权衡一下,...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
因此,我们的论点是有一些因素...
Usada para dar uma conclusão definitiva
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Usada para expressar o que a tese visa explicar