Chinês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
我们以说明...开始这篇论文
Usada para começar o sumário da tese
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前面的讨论旨在...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hypoteserna testades med data från ...
假设被...方面的数据验证
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Sammanfattningsvis ...
总结来说,...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
För att sammanfatta ...
归纳一下,...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Till slut...
总之,...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
I stort sett/På det stora hela ...
总体而言,...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... leder oss till slutsatsen att ...
...让我们得出...的结论
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Argumenten ovan visar att ...
上述论据证实...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Vi kan då se att ...
我们可以看出...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Allt detta pekar på att ...
所有这些都指向...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
了解...可以帮助揭示...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
På det hela taget ...
权衡一下,...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Usada para expressar o que a tese visa explicar