Inglês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
We opened this paper by noting…
Usada para começar o sumário da tese
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
The foregoing discussion has attempted to…
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
The hypotheses were tested with data covering…
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Podsumowując, ...
To sum up…
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
W podsumowaniu, ...
In summary, …
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
W sumie...
All in all…
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Ogólnie...
By and large…
Usada para dar uma avaliação geral da tese
...prowadzi do wniosku, że...
…leads us to the conclusion that…
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
The arguments given above prove that…
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Widzimy więc, że...
We can see then, that…
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
All of this points to the fact that…
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Understanding...can help reveal…
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Ogólnie rzecz biorąc, ...
On balance…
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Usada para dar uma conclusão definitiva
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Usada para expressar o que a tese visa explicar