Vietnamita | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Usada para começar o sumário da tese
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Εν περιλήψει,...
Tóm lại...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Εν ολίγοις,...
Tóm lại...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Εν συντομία,...
Về tổng thể...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
Σε γενικές γραμμές,...
Nhìn chung...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
... có thể giúp chứng tỏ...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Συνοπτικά...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Usada para expressar o que a tese visa explicar